Natuurbescherming

Samen leven met de natuur

Zienswijze omgevingsvisie

Lees hier de zienswijze van de KNNV afdeling Natuurlijk Rotterdam op de omgevingsvisie van de gemeente Rotterdam

Goed nieuws voor de natuur

goed

Lees hier het goede nieuws voor de natuur in de Rotterdamse media


Waarom we verlies aan Biodiversiteit tegen moeten gaan

Rotterdam vergroot biodiversiteit

Op 8 april 2021 is de motie “Sturen op verbeteren van Biodiversiteit” van GL en D66 aangenomen.

De Uitvoeringsagenda Biodiversiteit maakt deel uit van de “Visie Openbare Ruimte”.

Het doel is voor de periode 2020-2030 de biodiversiteit te vergroten ten opzichte van medio 2021.

Podcast van Tamar Stelling

Voor de Correspondent maakte Tamar Stelling, correspondent niet-menselijk leven, een podcast over verschillende visies op het nut van natuur en biodiversiteit voor de mens.
Luister naar de podcast (ca. 25 min).

Help de padden!


Biodiversiteit en omgevingsplan

De provincie Zuid-Holland ziet in de nieuwe Omgevingswet mogelijkheden om naast het werken aan bouwopgaven ook de natuur te versterken.

Lees hier meer

Het rapport Bouwstenen Biodiversiteit voor het Omgevingsplan zit in onze kennisbank.

Subsiedieregeling natuur in de stad

Vanaf 1 december 2021 tot en met 14 januari 2022 is de eerste periode waarin aanvragen kunnen worden ingediend voor subsidie van projecten in Zuid-Holland die bijdragen aan het vergroten en versterken van het leefgebied van icoonsoorten en Vogel- en Habitatrichtlijn- (VHR) soorten in stedelijk gebied.
Natuur in de stad

Subsidieregeling klimaatadaptatie 2021

Op 1 december 2020 is door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam de Subsidieregeling klimaatadaptatie 2021 vastgesteld.
Rotterdam wordt klimaatadaptief ingericht met als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van het areaal groen en inheemse beplanting, en het watervasthoudend vermogen en het verminderen van de hoeveelheid regenwater op de riolering.

Ontdek Oranjebonnen

De gemeente Rotterdam gaat recreatieve en ecologische verbindingen tussen de Delflandse kust
en Midden-Delfland uitbreiden en verbeteren. Daarom gaat zij de polder Oranjebonnen transformeren van
agrarisch naar een gemengd agrarisch en recreatief gebied. Deze transformatie doet zij samen met bewoners, ondernemers en andere betrokken overheden.

In de natuur is er geen second life

Goed nieuws voor de natuur

Lees hier het goede nieuws voor de natuur in de lokale media

Goed nieuws voor de natuur